Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden HSV Waterlandschutters

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen en aangegane overeenkomsten van Waterlandschutters.nl. (hierna omschreven als HSV Waterlandschutters) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden
deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een betaling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HSV Waterlandschutters worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
HSV Waterlandschutters ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van bemiddeling en correspondentie wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.6 HSV Waterlandschutters behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen / Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van HSV Waterlandschutters zijn vrijblijvend en HSV Waterlandschutters behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Zie ook artikel 3.6.
2.2 HSV Waterlandschutters is gerechtigd communicatie te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de diensten te verbinden dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Klant meegedeeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email adres. Deze overeenkomst kan door HSV Waterlandschutters herroepen worden in geval de Klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal
HSV Waterlandschutters de Klant dit binnen tien (30) dagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

Artikel 3 Prijzen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s exclusief BTW.
3.2 Voor bedrijven wordt van de vermelde prijzen afgeweken en zal eerst contractueel tot overéénkomst gekomen moeten worden. Hierin worden de prijzen besproken en vastgesteld.
3.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen telefonisch, of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de diensten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. HSV Waterlandschutters kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten.
3.5 HSV Waterlandschutters kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar diensten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door HSV Waterlandschutters.

Artikel 4 Betalingen
4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven bij bestelling op de betreffende situatie. Hier kunnen nadere (betalings) voorwaarden worden gesteld.
4.2 HSV Waterlandschutters kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via Waterlandschutters.nl.
4.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van HSV Waterlandschutters.
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is HSV Waterlandschutters gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
5.1 De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door HSV Waterlandschutters geleverde diensten met betrekking tot de internetsite geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
5.2 HSV Waterlandschutters garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
5.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HSV Waterlandschutters, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 6 Communicatie
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en
HSV Waterlandschutters, dan wel tussen HSV Waterlandschutters en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en HSV Waterlandschutters, is HSV Waterlandschutters niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Artikel 7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht is HSV Waterlandschutters niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8 Persoonsgegevens
8.1 HSV Waterlandschutters zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Beleid.
8.2 HSV Waterlandschutters neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Artikel 10 Diversen
10.1 Wanneer door HSV Waterlandschutters gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nummer enig recht doen gelden op grond van het feit dat HSV Waterlandschutters deze Voorwaarden soepel toepast.

Contact
Als u wenst te reageren op onze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:
• Per email: info@waterlandschutters.nl

Voorwaarden HSV Waterlandschutters bemiddeling

1. Algemeen

De volgende zaken kunnen niet vergoed worden door HSV Waterlandschutters:
In rekening gebrachte administratiekosten.
Onderhoudswerkzaamheden en het schoonmaken van apparaten en schades die ontstaan zijn door nalatigheid tot het plegen van onderhoud en/of het niet naleven van ontvangen instructies door een monteur.
Onder onderhoud wordt verstaan het door de fabrikant voorgeschreven onderhoud.
Reparaties of vervanging van aan- en afvoerslangen, aansluit- en/of luid¬sprekersnoeren. Krassen, schrammen, deuken en/of roestvorming. Schade aan losse kunststof, glazen en/of rubber onderdelen (bijv. manchetten). Slijtage, corrosie, oxidatie en/of enig ander geleidelijk bederf, opgetreden als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale gebruik van het apparaat.
Reparaties en/of vervanging van lampen, starters en kunststof platen.
Schade ontstaan bij zakelijk, gezamenlijk of oneigenlijk gebruik.
Schade ten gevolge van molest, natuurrampen, ongevallen en alle van buitenkomende onheilen zoals vallen, indringen van zand en vuil, brand, bliksem en/of vocht.
Storingen en/of reparaties die het gevolg zijn van gebruikersfouten
Schade veroorzaakt door reparatie of poging daartoe door een niet door HSV Waterlandschutters aangestelde reparateur. Gevolgschade (aan bijv. kleding, etenswaren, vloerbedekking en/of stoffering)
Schade verhaalbaar onder de fabrieksgarantie, een leverings- of onderhoudscontract of enig andere overeenkomst. Defecten aan en verlies of beschadiging van lampen, batterijen, accu’s, diskettes, tapes, software, externe geheugendragers, videokoppen, tassen, draagriemen, snoeren, adapters en dergelijke losse accessoires. Andere, niet reeds genoemde uitsluitingen als vermeld in de fabrieks- en importeursgarantievoorwaarden blijven onverminderd van kracht. Indien geen vergoeding door zekerheidplus plaatsvindt, of geen technisch defect wordt geconstateerd, worden ook de onderzoekskosten en eventuele voorrijkosten niet vergoed.
LET OP: In alle gevallen dient u de reparatiekosten zelf te voldoen aan de reparateur.

Al onze transacties geschieden op grond van onze algemene voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij KvK te Noord-Holland. Inschrijving Kamer van Koophandel te Alkmaar Nr. .

Privacybeleid HSV Waterlandschutters

Dit is de website van HSV Waterlandschutters
Ons vestigingsadres is in Purmerend

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is
Ons B.T.W.-nummer is

HSV Waterlandschutters respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. HSV Waterlandschutters draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

HSV Waterlandschutters verkoopt uw gegevens niet
HSV Waterlandschutters zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van HSV Waterlandschutters, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Voor het optimaliseren van de internetadvertenties gebruiken wij op deze website webbeacons en cookies die namens ons door deze externe advertentieserver worden geplaatst. De informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden is niet persoonlijk identificeerbaar voor deze externe advertentieserver. Voor meer informatie over onze externe advertentieserver of over uw keuzemogelijkheden om deze informatie niet te gebruiken om op u gerichte advertenties te tonen, zie http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Opslaan van gegevens
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres en niet uw email adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
• uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Cookies
Wij willen u in de toekomst nóg beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt én zijn afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Advertenties
De site van HSV Waterlandschutters kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft HSV Waterlandschutters geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
• Per email: info@waterlandschutters.nl

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van HSV Waterlandschutters toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Algemene informatie AVG (Autoriteit Persoonsgegevens – GDPR)
HSV Waterlandschutters voldoet aan allen door de EU opgelegde Privacy wetgeving (GDPR)
Op iedere pagina waar persoonsinformatie wenselijk/noodzakelijk is wordt expliciet en verplicht gevraagd aan de gebruiker naar akkoord om de gegevens te gebruiken ter verwerking van vraagstelling en/of bestelling.

Copyright

HSV Waterlandschutters geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor gebruik door onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HSV Waterlandschutters is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Typefouten en/of foutieve prijzen zijn voorbehouden.

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van HSV Waterlandschutters, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van HSV Waterlandschutters is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een email sturen naar info@waterlandschutters.nl

HSV Waterlandschutters (Vereniging)