Beleid (Seksuele) Intimidatie van de Waterlandschutters.

Met het formuleren van een beleid betreffende (seksuele) intimidatie en andere vormen van ongewenst omgangsgedrag wil de handboogvereniging de Waterlandschutters het belang onderstrepen dat zij hecht aan goede omgangsvormen binnen haar vereniging.

Ongewenst sociaal gedrag dient dan ook te allen tijde bestreden te worden, waarbij voorkomen beter is dan genezen. Reden dan ook richtlijnen hiervoor op te stellen. Het feit dat zich in het verleden geen ernstige gevallen hebben voorgedaan is juist een reden dit onderwerp bespreekbaar te maken om te bevorderen dat dit blazoen van de vereniging ongeschonden blijft.

Ongewenste omgangsvormen[1] waaraan kan worden gedacht:

 • seksuele intimidatie
 • alle vormen van intimidatie en pesten zoals het z.g. bullyen
 • machtsmisbruik

Seksuele intimidatie:

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsbare situatie wordt gecreëerd.

Andere vormen van intimidatie:

Naast seksuele intimidatie kunnen andere vormen van intimidatie worden onderkend die een persoon kan ondergaan, waaronder ook het zogenaamde bullyen en pestgedrag vallen.

Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen door te dreigen met negatieve gevolgen. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld lichamelijk en geestelijk  geweld betreffen, maar ook andere negatieve gevolgen zijn denkbaar. Intimidatie, waaronder pesten, kan zowel jegens een individu als tegen een groep plaatsvinden.

Er kan onderscheid gemaakt worden in:

 •  Fysieke intimidatie, waarbij de intimidatie plaatsvindt door lichamelijk gedrag en feitelijk handelen (dreigend naderen, vandalisme, (licht) geweld, dreigende gebaren etc.).
 • Verbale intimidatie, waarbij het dreigement impliciet of expliciet verbaal wordt overgebracht.
 • Schriftelijke intimidatie, waarbij het dreigement schriftelijk wordt overgebracht (per brief of e-mail).

Machtsmisbruik:

Op een intimiderende, manipulerende of gewelddadige wijze gebruik maken van positie en bevoegdheden ten koste van degene(n) tot wie een vertrouwens- en/of gezag relatie bestaat.

Dit kan voorkomen tussen bestuursleden en leden of functionarissen zoals trainers, tussen trainers en leden of tussen leden onderling.

Op wie hebben al deze omgangsvormen betrekking:

Deze omgangsvormen gelden voor alle personen binnen de vereniging zonder aanzien van functie, duur van het lidmaatschap, geslacht, religie, (politieke) overtuiging en of seksuele geaardheid.

De daders of slachtoffers kunnen dus zijn:

Leden

Ouders / verzorgers / relaties van leden

Trainers

Vrijwilligers

Bestuursleden

Omgangsregels:

Als richtlijn om te komen tot goede sociale omgangsvormen zijn omgangsregels opgesteld[2]

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de vertrouwenscontactpersoon of het bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon en Vertrouwenspersoon:

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is de persoon of personen, die zich binnen de vereniging hiervoor beschikbaar hebben gesteld en tot wie men zich kan wenden als men vertrouwelijk wil spreken en of een klacht wil indienen over ongewenst sociaal gedrag. De VCP werkt onafhankelijk en kan zich wenden tot een ieder en iedere instantie waarvan hij of zij dit nodig acht voor advies of om een klacht voor te leggen.

Op verenigingsniveau:

De Waterlandschutters wijzen hiervoor een vrouwelijke en een mannelijke vertrouwenscontactpersoon aan.

Op rayonniveau:

Rayon 1 NHB vertrouwenscontactpersoon:

Tineke van Caspel

nhbrayon1vcp@gmail.com

Op Landelijk niveau:

NHB:

De vertrouwenspersoon (VP) functioneert op bondsniveau. Bij de NHB is dat Mevr. José Bruntink,

tel. 073-52 10101.              Email: josebruntink@handboogsport.nl

Site NHB: http://www.handboogsport.nl/wedstrijdsport/gezondheid/seksuele-intimidatie/

NOC*NSF:

Voor Seksuele Intimidatie in de Sport is er verder nog het:                        meldpunt NOC*NSF

Dit meldpunt is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur                                                         en op zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur

Telefoon: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut)

Uitvoering van het beleid:

Aan het intimidatiebeleid wordt door de Waterlandschutters op de volgende wijze uitvoering gegeven:

 • de beleidsnotitie geeft uitvoering aan de uitgangspunten omschreven in de statuten en het huishoudreglement van de vereniging. Het beleid en wijzigingen hierop worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV)
 • de vertrouwenscontactpersonen (een man en een vrouw) worden geselecteerd volgens een hiervoor opgestelde procedure[3]. Het bestuur draagt kandidaten voor ter benoeming aan de ALV. Vanaf dat moment werken zij zelfstandig en zonder verantwoording naar het bestuur
 • Bijzondere functionarissen binnen de vereniging zoals bestuursleden en (jeugd)trainers worden onderworpen aan een onderzoek in het kader van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De positieve uitslag van deze VOG is bepalend voor de benoeming van deze functionarissen.
 • De volgende brochures[4] van de serie “Seksuele Intimidatie in de Sport” worden binnen de vereniging verspreid aan de betreffende personen:
 • Informatie voor Sporters
 • Informatie voor Jongeren
 • Informatie voor Trainers
 • Informatie voor Ouders
 • De omgangsregels en de bereikbaarheid van de vertrouwens(contact)personen worden duidelijk zichtbaar opgehangen op de publicatieborden in de kantine en worden digitaal beschikbaar gesteld aan de leden
 • Bij het niet naleven van de omgangsvormen kan de betrokkene(n) en ieder ander  zich wenden tot een van de vertrouwens(contact)personen en/of tot het Bestuur. De in de statuten en huishoudelijk reglement genoemde sanctiemogelijkheden staan hierbij het bestuur ter beschikking.

Wanneer de ernst van de situatie hiertoe aanleiding geeft kan ook door betrokkene en/of bestuur aangifte worden gedaan bij de politie.

[1] deze opsomming is niet limitatief

[2] NOC*NSF

[3] zie hiervoor de Selectieprocedure januari ’16

[4] Uitgaven van de sportbonden en NOC-NSF

1 beleidsnotitie opgesteld door Frans van den Bosch i.o.v. het bestuur Waterlandschutters, januari 2016

Opgenomen in het huishoudelijk reglement:

Artikel 19

De Waterlandschutters staat een lichamelijk en geestelijk gezonde vereniging voor en heeft daarom een beleid geformuleerd omtrent (seksuele) intimidatie. Het bestuur is verplicht dit beleid regelmatig te toetsen en zo nodig bij te stellen.

Het beleidsstuk waar hiernaar wordt verwezen en als bijlage is toegevoegd, heeft als titel:

Beleid (Seksuele) Intimidatie van de Waterlandschutters