PrivacyBeleid

Privacyverklaring

Opgesteld, Purmerend, 08-11-2018

Uw privacy

De Handboog Sport Vereniging Waterlandschutters (hierna de WLS) verwerkt persoonsgegevens van haar leden,  aangesloten partners en bezoekers. Registratie vindt plaats om de overeenkomst (lidmaatschap) met de leden mogelijk te maken. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten en  bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van de WLS.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Handboog Sport Vereniging Waterlandschutters

Westerweg 56 B
1445 AD Purmerend
Telefoon: +31 (0)299-645677
Email: info@waterlandschutters.nl
ingeschreven bij de KVK onder nr. 40624545

Lid van de HSV Waterlandschutters

Als u lid bent van de WLS beschikt de WLS over een aantal benodigde persoonsgegevens.

Welke gegevens registreren we?:

Bondsnummer NHB
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
Adres, postcode, woonplaats
Telefoonnummer (s)
Emailadres
Geboortedatum en geslacht
Beroep/hobby’s (optioneel)
IBAN / BIC nummer

 

Er zijn diverse doeleinden waarvoor de WLS uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van dienstverlening en overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

Doeleinden:

Lidmaatschapsovereenkomst De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst als lid van de WLS
Wedstrijden Geboortedatum en geslacht worden opgenomen voor de indeling in categorieën voor wedstrijden en competities.

Voor wedstrijden van de WLS publiceren we deelnemerslijsten en uitslagen

Vrijwilligerswerk Voor het effectief indelen in vrijwilligerswerk wordt uw beroep en/of hobby genoteerd. Dit is overigens optioneel en dus niet verplicht
Account aanmaken U kunt een account aanmaken op ledensite van de WLS. Zie ‘Website’.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal

Van bijeenkomsten zoals wedstrijden, festiviteiten etc. wordt beeldmateriaal gemaakt (foto’s, video’s etc.). Dit beeldmateriaal is eigendom van de WLS en (kan) worden gepubliceerd op het deel van de website dat alleen toegankelijk is voor leden. Het is niet toegestaan dit beeldmateriaal te kopiëren en/of elders openbaar te maken.

Indien er bezwaar bestaat tegen publicatie op de website (ledenpagina’s) van de eigen afbeelding en/of die van uw minderjarig kind, kan dit vooraf worden gemeld bij de wedstrijdleider/organisator.

Derden

Voor uitvoering van verschillende diensten en platformen maken we gebruik van de diensten van derden. Hierdoor kan het voorkomen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is nemen we de passende en noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat de gegevens afdoende beveiligd zijn en enkel voor de overeengekomen doeleinden gebruikt worden. Hiervoor worden met de betreffende partijen verwerkers overeenkomsten afgesloten zoals verplicht onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Derden zijn o.a.:

Nederlandse Handboogbond (NHB) Registratie bondslidmaatschap
Yucabo Purmerend Beheer Server. Deze heeft geen toegang tot de op de server opgeslagen persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De WLS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 Jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch doel dienen, o.a. records etc. worden geminimaliseerd bewaard.

Beveiliging

De WLS heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de WLS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen, waar mogelijk voorzien van 2-staps verificatie
Platformen zijn voorzien van de benodigde veiligheidscertificaten omtrent online beveiliging en encryptie
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van een lidmaatschap, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@waterlandschutters.nl. Binnen twee weken krijg u reactie op uw verzoek en/of bezwaar.

Website Waterlandschutters

Gegevens die wij over u verzamelen.

Wij verzamelen bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze Site, met inbegrip van:

  • Gebruiksgegevens, met inbegrip van gegevens over hoe u onze Sites gebruikt, welke pagina’s u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, het materiaal waartoe u toegang krijgt, de datum en het tijdstip waarop u toegang krijgt tot de Site.
  • Technische gegevens,zoals uw Internet Protocol-adres (IP), het type, de mogelijkheden en taal van uw browser en uw besturingssysteem. 

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken op onze Site, raadpleegt u de onderstaande sectie met als titel “Cookies”.

Diensten en transacties

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om diensten te leveren aan u of transacties uit te voeren waarom u hebt verzocht, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verstrekken van informatie over door u gekochte of anderszins gebruikte producten of diensten van het Bedrijf, het registreren van gekochte producten, het verwerken van productbestellingen, het behandelen van garantieclaims, het vervangen van producthandleidingen, het beantwoorden van verzoeken om klantenservice en het vergemakkelijken van het gebruik van onze Site.

Handhaving

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken om fraude, inbreuken op intellectueel eigendom, schendingen van onze algemene voorwaarden, schendingen van de wet of ander misbruik van onze Sites te detecteren, te voorkomen en erop te reageren.

Beveiliging

Wij zetten ons in om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij gebruiken uiteenlopende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen tegen toegang, gebruik of openbaarmaking die of dat onbevoegd is, met inbegrip van implementatie van de beveiligingsmaatregelen die mogelijk vereist zijn door de van toepassing zijnde wet.

Wel is het zo dat geen enkel informatiesysteem 100% veilig kan zijn en wij dus niet de absolute veiligheid van uw persoonlijke gegevens kunnen garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die u naar de Sites doorzendt, via netwerken waarover wij geen controle hebben, met inbegrip van internet en draadloze netwerken.

De veiligheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens hangt ook af van u. Wanneer wij u een gebruikers-id en wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u deze hebt gekozen) om toegang te krijgen tot de Site, bent u ervoor verantwoordelijk om die inlogreferenties vertrouwelijk te houden en deze niet aan anderen te onthullen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die worden gedownload naar uw harde schijf of naar het geheugen van uw browser wanneer u onze Sites bezoekt.Cookies zijn nuttig omdat ze helpen om de inhoud en opmaak van onze Sites te regelen en het voor ons mogelijk maken om de computers of andere apparaten te herkennen die eerder op onze Sites zijn geweest.Cookies voeren veel verschillende taken uit, zoals mogelijk maken dat onze Sites uw voorkeursinstellingen onthouden en ons helpen om de bruikbaarheid en prestaties van onze Sites en uw ervaring bij het gebruik ervan te verbeteren.

Onze Site kan ook elektronische afbeeldingen bevatten die bekendstaan als webbakens, ook wel single-pixel GIFs genoemd, die het voor ons mogelijk maken om het aantal gebruikers te tellen dat specifieke pagina’s heeft bezocht.Wij kunnen webbakens opnemen in promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven om te bepalen of berichten zijn geopend en dat er op basis ervan actie is ondernomen.

Cookies of vergelijkbare technologieën die op onze Site kunnen worden gebruikt, kunnen qua type worden ondergebracht in een van vier categorieën:Strikt noodzakelijk, prestaties, functionaliteit en profiel, en advertenties.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of platformen via links kunnen worden bezocht. De WLS aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijziging privacyverklaring

De WLS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact opnemen via info@waterlandschutters.nl. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.